Cruz_P_P_14619837_14395375

Pia Cruz, Washington-Liberty High School, Grade 12