Cruz_P_P_14619837_14619747

Pia Cruz, Washington-Liberty High School, Grade 12