A Message from the School Board on the Importance of the Census – Mongolian

Эрхэм хүндэт[эцэг эхчүүд ээ],

Манай орон болон хот дүүргүүдийг хамарсан энэхүү хүнд цаг үед та бүхний амар мэндийг эрэхийн ялдамд илүү гэрэлтэй ирээдүйн төлөөх найдвараа алдаагүй байгаа гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлье.

Ковид-19 цар тахал нь бидэнд багагүй сорилт бэрхшээлийг авчирсанаас гадна сургууль нь хот дүүргүүдэд ямар амин чухал болохыг харуулж байна. Сургууль нь чанартай боловсрол олгохоос гадна мянга мянган хүүхэд, тэдний гэр бүлийг хөтөлбөр, хоол, үйлчилгээ, нийгмийн боломж, бүтэц зохион байгуулалтаар хангадаг.

Мөн уг цар тахал нь 2020 оны Хүн амын тооллогыг үнэн зөв хийх хийгээд сургууль болон дүүргүүдэд дараагийн 10 жилд олгох санхүүжилтийг улсаас төсөвлөн гэр бүл, хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлсээр байх боломжийг олгохын чухлыг онцолсон явдал болж байна.

Хүн амын тооллогын тоо мэдээнд тулгуурлан улсаас жил бүр ойролцоогоор 50 сая долларын санхүүжилтийг Арлингтоны Сургуулийн Захиргаа авдаг.

2020 оны Хүн амын тооллогыг явуулж дууссанаар Арлингтоны Сургуулийн Захиргаанд Түрүүлж эхлэх нь (Head Start), тусгай боловсрол, сургуулийн дараах хөтөлбөр, сургуулийн өглөөний цай, үдийн хоол, хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн даатгал, бага насны хүүхдийн хөгжил, хүүхдийн асрамж болон өөр бусад сургуультай холбоотой үйлчилгээнүүдэд зориулагдах зохих хэмжээний санхүүжилтыг улсаас хүлээн авах боломж бүрдэх юм.

Мөн энэ нь тээвэр, дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээ, гэнэтийн тохиолдлын үйлчилгээ болон бусад дүүргийн хэрэгцээнд зориулагдах санхүүжилтийг тодорхойлдог. Саяхан Хүн амын тооллогын тоо мэдээгээр дүүргийн олон гэр бүлд үзүүлэх хүнсний дэмжлэг туслалцаа болон шаардлагатай хүмүүст Ковид-19-ийн шинжилгээ, эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг өргөжүүлэхэд зориулан Арлингтоны Сургуулийн Захиргаанд олгох мөнгөн дүнг тодорхойлсон.

2020 онд 1-р ангид орж буй сурагчид 2030 онд ахлах сургуульд орно. 2020 оны Хүн амын тооллогын тоо мэдээ нь тэдгээр сурагчдын сургууль дээр хэрэглэх материал, нөөцүүдийг тодорхойлно.

Конгресс болон Мужийн төлөөлөл  

АНУ-ын Үндсэн хуульд 10 жилийн Хүн амын тооллогын дүнд үндэслэн Төлөөлөгчдийн Танхимд төлөөлөгчдийг зохих харьцаатайгаар гаргах ёстой гэж заасан байдаг. Үүнийг дүүргийг дахин зурах гэж нэрлэдэг бөгөөд Хүн амын тооллогын тоо мэдээнд тулгуурлан холбоо болон мужийн ерөнхий чуулганыг бүрдүүлэх дүүргүүдийг дахин зурж болно. Дүүрэгтээ амьдардаг бүх үндэс угсааны хүмүүсийн эрхийг дэмжиж байгаагаа харуулах хамгийн оновчтой арга бол Конгресс болон мужийн төвшинд үнэн зөв төлөөлөл авахуулах явдал юм. Хүн амын тооллогыг бүрэн дүүрэн авах нь ингэх хамгийн дөт арга зам билээ.

Арлингтонд амьдардаг өрхүүдийн 70% нь Хүн амын тооллогод хамрагдаад байгаа боловч бүгдийг хараахан тоолж гүйцээгүй байна. Хэрэв та Хүн амын тооллогод хамрагдсан бол танд баярлалаа! Харин хамрагдаж амжаагүй байвал үүнийг хүүхдүүдийнхээ хамт хийх нь зүйтэй юм.

Асуултуудад хариулахад 10 орчим минут шаардагдана. Цагаачлал болон иргэншлийн статусаас үл хамааран бүх хүнийг тоолох нь чухал бөгөөд 2020 оны Хүн амын тооллогод хамрагдагсдын мэдээлэл нууц ба АНУ-ын хуулийн 13-р Бүлгийн дор хамгаалагдсан байдаг. Энэ хуулиар Хүн амын тооллогын товчоо хамрагдагсдын мэдээллийг нууцлах ёстой гэж заасан байдаг.

Өөртэйгөө амьдарч буй бүх хүмүүс болон хүүхдүүдийг тоолоорой.

 Хүүхдүүдийг тоолоход анхаарах зүйлс:

 • Хүүхдүүдийг ихэнхдээ хаана амьдардаг, хаана хонодгоор нь тоолно. Эцэг эх нь тухайн газар нь амьдардаггүй эсвэл хүүхэд хоёр газар ээлжилж байдаг байсан ч хамаагүй тоонд оруулна.
 • Хэрэв хүүхэд 2020 оны 3-р эсвэл 4-р сард нүүсэн бол 2020 оны 4-р сарын 1-нд амьдарч байсан хаяг дээр нь тоолно.
 • 2020 оны 4-р сарын 1 эмнэлэгт байсан ч хамаагүй шинээр төрсөн хүүхдийг мөн тоолно.

Та ингэж тусалж чадна:

Хүн амын тооллогод хамрагдах нь аюулгүй, хялбар, чухал ач холбогдолтой болохыг хүн бүгдэд ойлгуулахад таны туслалцаа хэрэгтэй. Эргэн тойрныхоо хүмүүст дараах зүйлсийг ойлгуулаарай:

 • 2020 оны Хүн амын тооллогод хамрагдах нь чухал ач холбогдолтой, хялбархан, нууц. Таны хариулт холбооны хуулийн дор аюулгүй, баталгаатай, хамгаалагдсан. Таны хариултыг зөвхөн статистик гаргахад ашиглах ба таны эсрэг ямар нэгэн байдлаар ашиглагдахгүй. Хүн амын тооллогыг эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсрол, хоол хүнсний дэмжлэг туслалцаа, тээвэр, орон байр зэрэг олон тооны Арлингтоны хөтөлбөрүүдийнсанхүүжүүлтийг төсөвлөхөд ашиглана.

 

 • 2020 оны Хүн амын тооллогод хамрагдах нь амархан! Та дараах арга замуудын аль нэгээр хамрагдаж болно:
  • Интернетээр – gov хаягруу нэвтрэнэ. Англи хэл мэдэхгүй хүмүүс хуудасны доод хэсгээс өөр хэлийг сонгож болно эсвэл хэлний заавартай танилцан Хүн амын тооллогод өөр хэлээр хамрагдах шаталсан заавруудыг авч болно.
  • Утсаар – Англи хэлээр хариулах бол 844-330-2020, Испани хэлээр хариулах бол 844-468-2020, эсвэлэдгээр дугааруудруу залган 12 өөр хэлээр хариулж болно.
  • Шуудангаар: Хүн амын тооллогын товчооноос Англи хэл дээрх маягтуудыг Арлингтоны иргэдэд илгээсэн байгаа. Шуудангаар тооллогын маягтыг авсан өрхүүд маягтыг бөглөөд цаанаас олгосон дугтуйнд хийгээд шууданд хийж болно. Англи хэлээр ярьдаггүй хүмүүс 57 хэлнээс сонгон маягтыг бөглөх зааврыг үзэж болно.  Монгол хэл дээрх заавар мөн бий.

Энэхүү хүнд нөхцөлд таны үзүүлж буй хувь нэмэрт тань дахин баярлалаа. Цаг гарган гэр доторх бүх хүмүүсийг тооллогонд оруулах замаар Арлингтоны Сургуулийн Захиргааны зүгээс дүүргийн сурагчид, гэр бүлүүдэд хөтөлбөр, үйлчилгээ олгоход шаардлагатай санхүүжилтийг авах боломжийг бүрдүүлж буй танд баярлалаа.

Арлингтонд амьдардаг хүн бүрт хамааралтай!

Хүндэтгэсэн,

Танниа Таленто
Арлингтон Дүүргийн Сургуулийн Зөвлөлийн Дарга