Арлингтоны Улсын Сургууль нь 3 сарын 01-ний өдрийн Даваа гаригаас Цахим Шинж Тэмдэг Илрүүлэгч Дэлгэцийг Сурагчдад зориулан ашиглаж эхэлнэ.

Арлингтон Мужийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэстэй харилцан зөвлөлдсөний дагуу Арлингтоны Улсын Сургууль нь сурагчдад зориулсан цахим шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг боловсруулан гаргасан юм.

AУС нь сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэндийг автобусны буудал болон сургууль дээр ирэхээс өмнө нь “Qualtrics” платформ дэлгэцийг ашиглан шалгаж үзэх юм. Энэхүү дэлгэцийг ашигласнаар сургуульд ирэх, очих урсгалын явц, эрүүл мэндтэй холбоотой чухал мэдээллийг хянах, сургуулийн ажилтнууд, сурагчид, тэдний гэр бүлүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад туслах болно.

3-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Виржиния Мужийн Эрүүл Мэндийн Газрын удирдамжийн дагуу боловсруулсан цахим шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг өдөр бүр сурагч бүрт зориулан бүх эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид ашиглах болно. Өдөр тутмын дэлгэцийн үзлэг, түүнтэй холбоотой асуултуудыг тухайн сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаа эсэхээс үл хамааран эцэг эх/ асран хамгаалагч бүрт цахим шуудан, мессежээр өглөөний 05.30 минутад илгээж байх болно. Эрүүл мэндийн дэлгэцийн үзлэг нь Англи, Амхар, Араб, Монгол, Испани хэл дээр байна.

Асуумжуудыг сурагч автобусанд суухаас өмнө эсвэл хичээлд ирэх болон сургуулийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө бөглөсөн байх ёстой. Хэрэв шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийг автобусны буудал эсвэл хичээлд ирэхээс өмнө бөглөөгүй бол тухайн өдрийн хичээлд суухаас өмнө ирж явах замдаа автобусанд эсвэл сургуулийн ажилтны туслалцаатайгаар бөглөсөн байх шаардлагатай.

Эрүүл мэндийн дэлгэц ашиглах явц, үр дүнДэлгэц нь эрүүл мэндийн асуумжууд болон баталгаажуулах нэг маягтаас бүрдэнэ.

  • Эрүүл Мэндийн Үзлэгийн Асуумжууд: Эхний дэлгэцэнд халуурах, ханиалгах болон бусад шинж тэмдгүүд бүхий эрүүл мэндтэй холбоотой асуумжуудад тийм эсвэл үгүй гэж хариулах түүнчлэн ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, КОВИД шинжилгээ эсвэл эерэг гарсан талаар хариулах болно. Асуумжуудыг доор жагсаав. Үүнд:
    • БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ
  • Баталгаажуулах Хуудас: Хоёрдахь дэлгэцэнд АУС-ийн зүгээс эрүүл мэндтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах стратегийг дагаж мөрдөх гэрээ, хүлээх үүргийг тусгасан болно.
    • Арлингтоны Улсын Сургуулийн олон нийтийн нэг гишүүн болсны хувьд Миний бие болон миний сурагч зөвшөөрнө гэдгээ баталж байна;

БИД ТА БҮХНИЙ МЭДДЭГ ХЭЛ ДЭЭР БӨГЛӨНӨ

Хэрэв та эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ҮГҮЙ гэж хариулан, баталгаажуулах маягтад “Би зөвшөөрч байна” гэсэн бол танай сурагчийг биечлэн суралцах боломжтойг батлан ногоон өнгийн тэмдэглээгээр тэмдэглэнэ. Сургуульд ирэхдээ автобусанд суух эсвэл сургуулийн ажилтанд дэлгэцийн мэдээллээ үзүүлээрэй.

Хэрэв та дэлгэцийн эрүүл мэндийн талаарх бүх асуумжид ТИЙМ гэж хариулсан бол танай сурагч хичээлд суух боломжгүй болж, улаан өнгөөр X тэмдэглээгээр тэмдэглэж, цаашдын зааварчилгааг алхам алхмаар цахим шуудангаар илгээх болно.

Хэн илрүүлэгч дэлгэцийг бөглөх ёстой вэ?
Танай сурагчийн зайнаас эсвэл биечлэн суралцаж байгаагаас үл хамааран дэлгэцийн асуумжийг бөглөхийг бид бүх гэр бүлүүдээс хүсч байгаа бөгөөд ингэснээр АУС нь сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүрэн гүйцэд, үнэн зөв мэдээлэлтэй болох юм. АУС-ийн бүх ажилтнууд болон сурагчдыг хичээлд оролцох үед тэдний ойр дотны хүнтэй холбогдох мэдээлэл, илэрсэн эерэг тохиолдлууд, КОВИД -той төстэй шинж тэмдэг эсвэл бусад өвчлөлүүдийг хянах, мэдээлэхэд энэхүү дэлгэцийн үзлэгийг ашиглах юм.

Шинж тэмдэг илрүүлэгч дэлгэцийн үзлэгийн давтамж
Тус систем нь хичээлийн өдрүүдийн нэмэлт үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой тул бүх гэр бүлүүд долоо хоногийн өдөр бүр мессэж авч байх болно. Амралтын өдрүүдэд спортын эсвэл бусад сургуулийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө дэлгэцийн үзлэгт хамрагдсан байх нь чухал юм.

Нэмэлт мэдээлэл
Эрүүл мэндийн дэлгэцтэй холбоотой асуултууд болон үйл явцын талаар Англи болон Испани хэлээр “the Screener Tutorial” цонхноос авах боломжтой. Цахим хэлбэрээр Overview of Screening Process болон Frequently Asked Questions (FAQ) авах боломжтой.